Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů


Vyplněním online registrace, přihlášením k odběru obchodních sdělení nebo prohlížením webových stránek BodyHunters, umožňujete Martině Markové, IČ 054 81 465, se sídlem Palackého 430/15, 293 01 Mladá Boleslav (dále jen „BodyHunters“), jakožto správci osobních údajů, oprávněně v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a od 25. 5. 2018 v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR) (dále jen „GDPR“) zpracovávat a využívat Vaše osobní údaje. Tyto zásady mají za úkol Vás v souladu s nařízením GDPR informovat o tom, jaké informace o Vás shromažďujeme, z jakého důvodu a jakým způsobem Vaše informace využíváme, jaká jsou Vaše práva ohledně námi využívaných osobních údajů a jakým způsobem je u nás můžete uplatnit v souladu s GDPR nařízením.

Shromažďované informace


V evidenci zákazníků služeb poskytovaných BodyHunters jsou zpracovávány Vaše osobní údaje v tom rozsahu, zejména jméno, příjmení, datum narození, e-mail, telefon, popřípadě další osobní údaje, které souvisí s řádným poskytováním služeb BodyHunters nebo osobní údaje, které o Vás BodyHunters získá nebo jí je kdykoliv sám později poskytnete nebo jsou ze zákona potřebné pro vyřízení Vaší registrace a následného čerpání služeb, tedy k naplnění účelu poskytování zejména fitness služeb pro účely řádného plnění programu BodyHunters či poskytování souvisejících informací a instrukcí a pro evidenci klientů BodyHunters, a to po dobu nezbytnou k realizaci těchto účelů. Po splnění smlouvy využívá BodyHunters osobní údaje z evidence objednávek pro další účely. Je v  oprávněném zájmu BodyHunters udržovat celou evidenci objednávek z důvodu právní ochrany před budoucími spory. Vzhledem k promlčecí lhůtě a fungování soudního systému musí BodyHunters zpracovávat Vaše údaje z evidence objednávek po dobu 6 let. Údaje z evidence objednávek pak také BodyHunters využívá k naplnění zákonné povinnosti archivovat dokumentaci z důvodu možné finanční kontroly, a to po dobu 10 let.

V evidenci uživatelů zpracovává BodyHunters Vaše osobní údaje v tom rozsahu, v jakém je poskytnete při registraci či úpravě profilu, při vytvoření objednávky či při propojení Vašeho účtu se sociálními sítěmi. Je v oprávněném zájmu BodyHunters vést databázi uživatelů, navíc databáze umožní jednotlivým zákazníkům vést a spravovat svůj profil v rámci registrace na webových stránkách. Tuto databázi kromě registračních účelů dále BodyHunters využívá pro identifikaci osob při jednání s BodyHunters, při vyřizování reklamací či při vyřizování objednávek či k marketingovým účelům (viz níže). Údaje dále využíváme pro zpracování pro marketingové účely. Popisu těchto osobních údajů se detailně věnujeme níže. Osobní údaje z důvodu evidence uživatelů držíme po dobu 5 let od Vaší poslední uskutečněné objednávky.

Marketingové účely


Pro marketingové účely BodyHunters zpracovává Vaše kontaktní údaje, které vyplníte při objednávce, registraci či při přihlášení k odběru obchodních sdělení a které BodyHunters využívá k zasílání obchodních sdělení a k větší relevantnosti zasílaných sdělení. BodyHunters usiluje o to, aby Vás informace bavily a byly vám inspirací, proto je pro nás důležité znát Vaši reakci na tato sdělení, a proto si zpětnou vazbu o nich BodyHunters uchovává. Odběr obchodních sdělení samozřejmě můžete kdykoli odhlásit. Po úplném odhlášení (ze všech informačních kanálů) již BodyHunters Vaše kontaktní osobní údaje k zasílání obchodních sdělení využívat nebude.

Všechny osobní údaje použité v marketingu BodyHunters využívá z právního titulu oprávněného zájmu a pro marketingové účely je uchovává po dobu 5 let od Vaší poslední objednávky.

Předávání dat


Vaše osobní údaje jsou užívány výhradně pro interní potřeby BodyHunters, a to pouze z výše uvedených důvodů. Veškeré nezbytné služby ohledně osobních údajů však BodyHunters nezajišťuje pouze vlastními silami, využívá i služeb třetích stran (specializovaných společností). Se třetími stranami, kterým Vaše osobní údaje BodyHunters poskytne má tato uzavřenou smlouvu, na základě které je BodyHunters schopna zajistit a chránit Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů.

Vaše osobní údaje BodyHunters zpracovává v informačních, analytických a dalších systémech třetích stran, které nezbytně potřebuje pro podnikání BodyHunters, jako např.:

  • účetní program

Uchování dat


Data jsou uchovány na zálohovaných serverech BodyHunters v datovém centru společnosti El TORO.cz s.r.o., IČ 242 99 481, se sídlem Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha 1. Zabezpečení datového centra je plně v souladu s GDPR.

Přístup k systémům zprostředkovávajícím osobní údaje zákazníků BodyHunters je umožněn pouze omezenému počtu interních uživatelů, pro něž je to vzhledem k náplni jejich práce nezbytné. Patřit mezi ně mohou například zaměstnanci pracující v oddělení vyřizování objednávek, registrací apod. Jednotliví pracovníci mají vždy přístup jen k takovému objemu osobních dat, který ke své práci nezbytně potřebují. Do všech kritických systémů zpracovávajících osobní údaje zákazníků BodyHunters je přístup omezen pouze v rámci interní sítě a výše uvedené osoby v případě ukončení právního vztahu s BodyHunters automaticky ztratí k Vašim osobním datům přístup.


GDPR a Vaše práva a jejich využítí

Právo na zpřístupnění informací a právo na jejich opravu


Kdykoliv v budoucnu budete chtít, můžete BodyHunters zasláním zprávy na e-mailovou adresu gdpr@bodyhunters.cz požádat o zaslání potvrzení, zda BodyHunters jsou, či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. V případě, že Vaše údaje budou zpracovány BodyHunters, může Vás BodyHunters na Vaši žádost nad rámec informací poskytnutých ve Všeobecných obchodních podmínkách a v těchto Zásadách ochrany osobních údajů informovat i o případných třetích osobách, kterým byly nebo budou Vaše osobní údaje zpřístupněny. Pokud nezíská BodyHunters osobní údaj od Vás, máte právo na veškeré dostupné informace o tom, odkud BodyHunters Vaše osobní informace získala.

Pokud o Vás BodyHunters bude zpracovávat Vaše osobní údaje nepřesně, můžete BodyHunters na tuto skutečnost zasláním zprávy na e-mailovou adresu gdpr@bodyhunters.cz upozornit, BodyHunters pak bez zbytečného odkladu nepřesné osobní údaje opraví. V případě, že byste chtěli BodyHunters doplnit některé osobní údaje, které jste ji dříve neposkytli, a tyto osobní údaje jsou nezbytné pro zajištění poskytovaných služeb, stačí je zaslat na e-mailovou adresu. Písemnou žádostí adresovanou na vedení BodyHunters je možné požádat o odstranění Vašich osobních údajů, které nejsou nezbytné pro další zpracování.

Právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů


I v případě, že bude BodyHunters Vaše osobní údaje zpracovávat na základě oprávněného zájmu BodyHunters, máte právo proti takovému zpracování vznést námitky. To provedete zasláním zprávy na e-mailovou adresu gdpr@bodyhunters.cz. Pokud takovou námitku podáte, bez zbytečného prodlení BodyHunters vyhodnotí, do jaké míry můžeme v souladu se zákonem tvrdit oprávněnost důvodů pro zpracování Vašich osobních údajů přes Vámi vznesené námitky a jak bude BodyHunters s Vašimi osobními údaji v mezidobí nakládat. Dokud Vám oprávněné důvody BodyHunters pro zpracování neprokáže, Vaše osobní údaje nebude BodyHunters dále zpracovávat.

Právo na omezení práce s osobními údaji


Máte právo požadovat, aby BodyHunters omezil jakékoliv zpracování Vašich osobních údajů, včetně jejich vymazání, tedy aby s nimi přestali nakládat:

  • Pokud dáte vědět BodyHunters, že jsou jí shromážděné osobní údaje nepřesné, a to až do ověření jejich správnosti.
  • Pokud bude zpracování Vašich osobních údajů protiprávní a Vy, namísto o vymazání, požádáte zasláním zprávy na e-mailovou adresu gdpr@bodyhunters.cz o omezení jejich použití.
  • Pokud Vaše osobní údaje již nebude BodyHunters potřebovat pro zajištění jí poskytovaných služeb, ale Vy je budete potřebovat pro uplatnění Vašich práv.
  • Pokud vznesete námitku proti zpracování dle odstavce výše, a to do doby, než BodyHunters ověří, zda její důvody zpracování převažují nad Vašimi zájmy.

Právo na vymazání osobních údajů


V případě, že zjistíte, že BodyHunters zpracovává osobní údaje:

  • přestože již není jejich zpracování potřebné pro účely, kvůli kterým jsme je získali,
  • pokud vznesete námitku podle odstavce uvedeného výše a BodyHunters Vám nebude schopna prokázat oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převáží nad Vašimi zájmy, Vašimi právy a svobodami či nad výkonem nebo obhajobou právních nároků, a/nebo
  • neoprávněně,

máte právo požadovat, aby BodyHunters bez zbytečného odkladu od Vašeho oznámení takovýchto skutečností zasláním zprávy na e-mailovou adresu gdpr@bodyhunters.cz takto zpracovávané osobní údaje vymazala. Údaje však nemůže vymazat ani na Vaši žádost, pokud bude jejich zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro splnění některé právní povinnosti BodyHunters nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků BodyHunters.

Právo na poskytnutí údajů ve strojově čitelné formě


Pokud BodyHunters zasláním zprávy na e-mailovou adresu gdpr@bodyhunters.cz požádáte, aby Vám poskytla zpracovávané Vaše osobní údaje, zašle Vám je ve strukturovaném běžně používaném a strojově čitelném formátu (např. *.xls, *.csv, nebo v obdobném formátu). Pokud BodyHunters požádáte, aby Vaše osobní údaje zaslala jinému správci osobních údajů, Vaší žádosti samozřejmě vyhoví.

Právo kdykoliv se odhlásit ze zasílání obchodních sdělení


V případě, že od BodyHunters již nebudete chtít dostávat obchodní sdělení, můžete jejich zasílání zamezit buď kliknutím na odkaz, který je součástí každého obchodního sdělení, nebo upravením odběru ve Vašem profilu vytvořeném na základě registrace na našich webových stránkách.

Právo kdykoliv odvolat souhlas se zasíláním obchodních sdělení


V případě, že od Vás v rámci speciálních akcí bude chtít BodyHunters Váš souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete tento souhlas vzít zpět, a to kdykoliv, i bez udání důvodů. Souhlas můžete vzít zpět buď způsobem přesněji popsaným v pravidlech spotřebitelské soutěže, nebo vždy zasláním odvolání souhlasu na e-mailovou adresu gdpr@bodyhunters.cz.

Právo podat stížnost u úřadu na ochranu osobních údajů


V případě, že podle Vašeho názoru BodyHunters neplní všechny její právní povinnosti vzniklé v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, obraťte se prosím na vedení BodyHunters. Pokud by Vám snad nepomohlo, máte samozřejmě právo obrátit se na úřad pro ochranu osobních údajů, a to buď na adrese sídla úřadu: Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, na e-mailu posta@uoou.cz či jakoukoliv jinou cestou, kterou bude úřad na ochranu osobních údajů akceptovat. Bližší informace o úřadu najdete na webových stránkách www.uoou.cz.