Obchodní podmínky

Článek I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemné práva a povinnosti smluvních stran jak jsou stanoveny níže. Jsou platné pro všechny služby v oblasti fitness, zejména trénink, marketing a reklama poskytované Poskytovatelem Martinou Markovou, a dále pro jednotlivé služby v oblasti fitness prodávané či poskytované jménem a na účet Poskytovatele (dále jen „Služby“), nestanoví-li Speciální podmínky či Smlouva jinak.

Článek II.

Účastníci smluvního vztahu

2.1. Účastníky smluvního vztahu jsou:

 • fyzická osoba Martina Marková se sídlem v Mladé Boleslavi, IČ: 054 81 465, zapsané u živnostenského úřadu v Mladé Boleslavi (dále jen „Poskytovatel“)
 • klient, kterým může být každá fyzická osoba starší 18 let (dále jen „Klient“) (nedovršil-li Klient 18 let, může být účastníkem smluvního vztahu pouze se souhlasem Klientova zákonného zástupce)

Článek III.

Vymezení základních pojmů

3.1. Pro účely těchto Obchodních podmínek a smlouvy platí následující definice základních pojmů:

 • Klient – fyzická osoba, uzavírající Smlouvu o poskytování služeb s Poskytovatelem
 • Poskytovatel – Martina Marková či jím jiná pověřená osoba
 • Zákonný zástupce Klienta – osoba oprávněná jednat jménem a na účet Klienta
 • Služby – komplexní balíček obsahující zejména, nikoliv však výhradně tréninkový plán, instruktážní videa, pravidelné týdenní výzvy - úkoly, širokou nabídku receptů včetně přehledu kalorických příjmů, 15% slevu na doplňky stravy společnosti PROM–IN, přístup do komunitní sekce.

Článek IV.

Předmět smluvního vztahu

4.1. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemné práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování služeb (dále jen „Smlouva o poskytování služeb“) uzavírané mezi Poskytovatelem a Klientem prostřednictvím internetových stránek Poskytovatele či prostřednictví dalších jiných médií provozovaných Poskytovatelem, nebo osobním sjednáním prostřednictvím Poskytovatele či zástupce Poskytovatele. Internetové stránky Poskytovatele jsou Poskytovatelem provozovány na internetové adrese www.bodyhunters.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní.

4.2. Dále upravují vzájemná práva a povinnost smluvních stran zejména při poskytování Služeb, tvorbě jídelníčků na míru, tréninků na míru, jakékoliv podpory v oblasti fitness či jakýchkoliv individuálních požadavků dle přání Klienta.

Článek V.

Vznik Smluvního vztahu

5.1. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Klientem vzniká Smlouvou o poskytování služeb či registrací provedené na webové stránce www.bodyhunters.cz, prostřednictvím webového rozhraní.

5.2. Řádně vyplněnou registrací počíná každému nově registrovanému Klientovi běžet 7 denní lhůta k bezplatnému čerpání Služeb. V této lhůtě nemá Klient nárok na čerpání slev od společnosti PROM-IN.

Článek VI.

Uživatelský účet

6.1. Na základě registrace Klienta provedené na webové stránce může Klient přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „Uživatelský účet“). Na svém Uživatelským účtu může Klient provádět objednávání Služeb.

6.2. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Klient je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a znemožnit jeho užití třetí osobou a bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za důsledky porušení této povinnosti Klientem.

6.3. Poskytovatel je oprávněn zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Klient svůj uživatelský účet déle než 100 dní nevyužívá, či v případě, kdy Klient poruší své povinnosti ze Smlouvy o poskytování služeb (včetně Obchodních podmínek).

6.4. Vstupem do registračního systému Poskytovatele a zahájením registrace za účelem vytvoření Uživatelského účtu, sděluje klient své osobní údaje, tj. jméno a příjmení, email, pohlaví, věk, váhu a výšku, zároveň souhlasí s jejich zpracováním registračním systémem poskytovatele. Vytvořením Uživatelského účtu klient souhlasí se zpracováním svých osobních údajů Poskytovatelem za účelem řádného poskytnutí Služeb a on-line služeb cvičení živě, a to v rozsahu jméno, příjmení, rok narození a e-mail. Identifikace klienta probíhá v rámci registračního systému tak, aby poskytovatel mohl zajistit Služby v potřebném rozsahu a kvalitě. Osobní údaje budou poskytovatelem zpracovávány ve smyslu § 4 písm. e) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů za účelem poskytování on-line služeb cvičení živě.

6.5. Klient je povinen uvádět své osobní údaje pravdivě a informovat Poskytovatele o jejich případných změnách, a to při registraci, ve svém Uživatelském účtu a při používání tohoto Uživatelského účtu především pro účely vystavení daňového dokladu.

6.6. Poskytovatel je povinen zpracovávat či jinak nakládat s osobními údaji klienta v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a v souladu s těmito podmínkami, dodržovat všechna kontrolní a bezpečnostní opatření za účelem ochrany osobních údajů, včetně zejména Nařízení EU 2016/679, jež je blíže popsáno v Zásadách o ochraně osobních údajů.

Článek VII.

Cenové a platební podmínky

7.1. Klient má právo po řádně učiněné registraci využívat Služby bezplatně po dobu 7 dní (dále jen „Zkušební doba“). Klient si může během této Zkušební doby či po jejím uplynutí zvolit délku trvání čerpání Služeb v plném rozsahu.

7.2. Cena za Služby je uvedena a hradí se v české měně, tj. české koruně (CZK)

7.3. Cena za Služby je uvedena na webovém rozhraní, včetně zákonné daně z přidané hodnoty.

7.4. Klient je povinen uhradit cenu za Služby před jejich poskytnutím jedním z níže uvedených způsobů:

 • bezhotovostně bankovním převodem nebo složením peněžních prostředků na účet Poskytovatele č. 2001322027/2010 vedený u Fio banky s tím, že Klient uvede jako variabilní symbol číslo registrace,
 • bezhotovostní platbou platební debetní či kreditní kartou.

7.5. Za zaplacení ceny se považuje den platby platební kartou anebo den připsání platby na účet Poskytovatele.

7.6. Daňový doklad bude vystaven v českém jazyce.

7.7. Poskytovatel poskytuje Klientovi pouze Služby bez jakéhokoliv příslušenství a vybavení (např. posilovací stroje, činky apod.). Tyto je povinen Klient obstarat si na vlastní náklady.

Článek VIII.

Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Klient uzavřením Smlouvy o poskytování služeb prohlašuje, že čerpá Služby Poskytovatele na vlastní odpovědnost a vlastní nebezpečí a riziko. Souhlasí s veškerými bezpečnostními pravidly a pokyny Poskytovatele, kterými je povinen se řídit.

8.2. Klient je povinen čerpat služby vždy jen za dobrého zdravotního stavu, bez žádných zdravotních problémů. Za zdravotní problémy se ve smyslu těchto Obchodních podmínek považují zejména nikoli však výhradně:

 • kardiovaskulární choroby,
 • plicní nebo dechové problémy (včetně astmatu),
 • problémy páteře či problémy kloubů,
 • nervovo-svalové onemocnění,
 • chirurgické zákroky,
 • alergické reakce,
 • jakékoliv další zdravotní problémy.

8.3. V případě pochybností o zdraví Klienta, je tento povinen si na vlastní náklady vyhotovit potvrzení lékaře o své aktuálním zdravotním stavu.

8.4. Dále je Klient povinen oznámit Poskytovateli každou medikaci, která jakkoliv omezuje jeho zdravotní stav.

8.5. Pro poskytování Služeb, zejména v oblasti výživy, v co nejvyšší kvalitě je Klient povinen obeznámit Poskytovatele o veškerých jeho alergických reakcí, jakožto i jakýkoliv obsah či složku, jež by Klientovi mohla způsobit zhoršení zdravotního stavu.

8.6. Klient bere na vědomí fyzickou i psychickou náročnost a namáhavost poskytovaných Služeb, a proto je povinen dbát zvýšené opatrnosti při jakýchkoliv neobvyklých změnách jeho zdravotního stavu.

8.7. Poskytovatel neposkytuje žádné lékařské či zdravotní služby, jakož i lékařské či zdravotní doporučení, vyšetření či léčbu.

8.8. Klient bere na vědomí, že je výživové poradenství neustále rozvíjejícím se odvětvím ve vztahu zejména, nikoliv však výlučně ke zdravotní nauce, výživové nauce a sportovní vědě. Poskytovatel neručí za jím neozkoušené či jemu neznámé novoty v této oblasti.

8.9. Zneužití služeb Poskytovatele za účelem Klientova vlastních podnikatelských aktivit či účelů je výslovně zakázané. Pro případ porušení takovéto povinnosti si Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč. Nárok Poskytovatele na náhradu škody tím není dotčen.

8.10. Uživatelský účet Klienta je nepřenosný. Výslovně se zakazuje poskytování obsahu balíčku jakékoliv jiné třetí osobě. Pro případ porušení takovéto povinnosti si Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč. Nárok Poskytovatele na náhradu škody tím není dotčen.

8.11. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za zdravotní stav registrovaného klienta a taktéž není žádným způsobem zodpovědný za zranění, které si registrovaný klient v rámci cvičení dle cvičících lekcí na webových stránkách www.bodyhunters.cz vlastním přičiněním způsobí.

Článek IX.

Autorská práva

9.1. Poskytovatel je vlastníkem Portálu BodyHunters.cz.

9.2. Portál BodyHunters.cz je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Poskytovatel vykonává veškerá majetková práva vztahující se k Portálu BodyHunters.cz.

9.3. Obsah Portálu BodyHunters.cz nelze uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil Poskytovatel předem souhlas.

Článek X.

Závěrečná ustanovení

10.1. Poskytovatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu všeobecných obchodních podmínek. Na klienta se vztahují všeobecné obchodní podmínky platné v době, kdy činí registraci do on-line cvičícího systému.

10.2. Rozhodným právem pro řešení všech sporů, které by mohly vzniknout ze Smlouvy o poskytování služeb nebo Smlouvy o poskytnutí jednotlivé služby těchto Obchodních podmínek nebo v souvislosti s takovou smlouvou, je právo ČR, a to bez ohledu na to odkud byl přístup a užití Portálu Bodyhunters.cz realizován.

10.3. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený Smlouvou o poskytování služeb obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

10.4. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 10. 2017. Těmito Obchodními podmínkami se řídí práva a povinnosti vzniklé ode dne nabytí jejich účinnosti.

10.5. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.


V Praze dne 17.5.2018